Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika

............. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

     
     

 Ogólne informacja o projekcie

Projekt „Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika” realizowany w ramach Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach, 25-336 Kielce, ul. Kopernika 8 na podstawie Umowy: POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078286

Czas trwania: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 2020-10-01 Data zakończenia: 2022-09-30

Planowane terminy i miejsca stażu:

Kraj Miasto Termin Zawód Liczba uczestników
Zjednoczone Królestwo Bilston  IX/X 2021  Technik handlowiec, technik ekonomista  12
Zjednoczone Królestwo Portsmouth  IX/X 2021  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  12
Irlandia Cork  Rok szkolny 2021/22  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  11
Portugalia Braga  Rok szkolny 2021/22  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  11
Hiszpania Malaga  Rok szkolny 2021/22  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  11

„Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych -  staże zagraniczne uczniów Kopernika” to tytuł projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach we współpracy z firmami zagranicznymi: Polaris EU Enterprise Limited i Training Vision Ltd z Wielkiej Brytanii,  ETN Training Vision Ireland z Irlandii, Tribeka Training z Hiszpanii i EduPlus - European Centre for Education and Skills Developmen
z Portugalii.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych uczniów poprzez umożliwienie im zastosowania i pogłębienia  wiedzy i umiejętności zawodowych, które zdobyli w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych, w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych.

Uczestnikami staży jest 57 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik handlowiec.

Projekt zakłada zorganizowanie pięciu  3-tygodniowych staży w  Wielkiej Brytanii (Bilston, Portsmouth),  w Irlandii (Cork), w Hiszpanii (Malaga) i Portugalii (Braga).

Staże są dwumodułowe: uczniowie uczestniczą w zajęciach warsztatowych  i praktykach zawodowych w firmach. Zajęcia warsztatowe dotyczą m.in. merchandisingu, digital marketingu, inkubatorów.

Uczniowie będą również uczestniczyć w 80-godzinnym   kursie pedagogiczno-kulturowo-językowym. Potwierdzeniem  nabytych umiejętności będzie m. in. Europass Mobilność – dokument będący ważną przepustką na europejski rynek pracy. Rezultaty projektu to m. in. podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów;  mobilność uczniów i jej organizacja;  prezentacje, folder i relacje medialne  upowszechniające i promujące działania projektowe.

Realizacja projektu przygotuje uczniów do mobilności na europejskim rynku edukacyjnym i  rynku pracy, zwiększy ich szanse zatrudnienia, ułatwi funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym i uświadomi potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.

Realizacja projektu jednoznacznie wynika z opracowanego przez szkołę Europejskiego Planu Rozwoju i odpowiada na potrzeby szkoły – ciągłe podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych, poszukiwania nowoczesnych form kształtowania u uczniów postawy kreatywności, przedsiębiorczości, motywacji do nauki języków obcych, podnoszenia poczucia własnej wartości, kształtowania umiejętności uczenia się, pracy w grupie, a zatem kompetencji  kluczowych, które pomogą uczącym się w samorealizacji, w  znalezieniu pracy i aktywnym uczestnictwie w społeczeństwie. Realizacja projektu wzmocni prestiż szkoły i jej pracowników, będzie sprzyjać budowaniu wizerunku szkoły jako instytucji otwartej, mającej wymiar międzynarodowy.

Jolanta Gad – koordynator projektu

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w w ramach stażu

Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach, 25-336 Kielce, ul. Kopernika 8 na podstawie Umowy: POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078286 zawartej pomiędzy następującym stronami: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A a beneficjentem Gmina Kielce Rynek 125-303 Kielce  reprezentowanym przez Piotra Sowińskiego - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+ ale dofinansowany ze środków POWER.

Tytuł projektu „Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika”
Czas trwania: 24 miesiące Data rozpoczęcia: 2020-10-01 Data zakończenia: 2022-09-30
Miejsce stażu:

Kraj Miasto Termin Zawód Liczba uczestników
Zjednoczone Królestwo Bilston  IX/X 2021  Technik handlowiec, technik ekonomista  12
Zjednoczone Królestwo Portsmouth  IX/X 2021  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  12
Irlandia Cork  Rok szkolny 2021/22  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  11
Portugalia Braga  Rok szkolny 2021/22  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  11
Hiszpania Malaga  Rok szkolny 2021/22  Technik organizacji reklamy, technik ekonomista  11

 §1.

Uczestnicy projektu

 1. Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.

§2.
Zakres wsparcia

 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
  • 80 godzinny kurs pedagogiczno – językowo – kulturowy - język angielski
  • wyjazd na zagraniczny staż zawodowy

§3.

Kryteria kwalifikacyjne

 1. Każdy uczestnik, który zamierza ubiegać się o staż musi złożyć u koordynatora projektu następujące dokumenty:
  • formularz zgłoszeniowy
  • wypełniony formularz aplikacyjny.


   W przypadku  zakwalifikowania na staż:

   • Oświadczenie
   • Umowę finansową pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności.

   (dokumenty dostępne  u koordynatora projektu).

 2. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi
 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
  • złożenie w/w dokumentów
  • zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny w sekretariacie szkoły, w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej szkoły, u koordynatora projektu)
  • uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej
  • udział w kursie pedagogiczno – językowo – kulturowym
  • podpisanie przed wyjazdem na staż umowy finansowej pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności wraz z odpowiednimi załącznikami.

§4.
Kwalifikacja Uczestników

 1. W rekrutacji mogą brać udział wszyscy uczniowie klas II i III Technikum Nr 6 w ZSE im. M. Kopernika.

 2. Podstawowym kryterium naboru będzie znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, ewentualnie średnio zaawansowanym niższym, sprawdzona
  w pisemnym teście kwalifikacyjnym dla każdej z grup. Testy odbędą się w tym samym miejscu i czasie dla wszystkich chętnych z klas uprawnionych do udziału w projekcie. Z testu pisemnego kandydat może uzyskać 40 punktów, które zostaną przeliczone na punkty w skali od 0 do 5. Następnie, przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie sprawdzona znajomość języka w mowie poprzez zadanie trzech pytań, w której kandydat będzie mógł zdobyć 5 punktów za każde pytanie (razem 15 pkt.),które również zostaną przeliczone na punkty w skali od 0 do 5. Do punktów uzyskanych z testu i rozmowy będą dodawane dodatkowe punkty uwzględniające opinię wychowawcy wraz z sytuacją materialną i zdrowotną kandydata, średnią ocen, ocenę zachowania. (średnia ocen  i ocena z zachowania z klasy pierwszej dla kandydatów z  klas drugich i klasy drugiej dla kandydatów z klasy trzeciej).

 3. Zasady przyznawania punktów:
 • średnia 3,0-3,5: +1 pkt
 • średnia 3,51-4,0: +2 pkt
 • średnia powyżej 4,0: +3 pkt
 • zachowanie dobre: +1 pkt
 • zachowanie bardzo dobre:+2 pkt
 • zachowanie wzorowe: +3 punkty
 • opinia wychowawcy:+0-5 pkt
 1. Łączna liczba punktów 23.
 2. W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans i równości płci. Podczas rekrutacji i realizacji projektu żadna osoba nie będzie dyskryminowana ze względu na rasę, wyznanie, przekonania itp. Dla osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie rekrutacji (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) zostanie np. wydłużony czas pracy, odpowiednia czcionka testu, oświetlenie itp.
 3. Uczniowie, którzy uczestniczyli w zagranicznych stażu w ramach poprzednich projektów realizowanych przez szkołę mogą uczestniczyć w rekrutacji, ale pierwszeństwo udziału w stażu maja uczniowie, którzy jeszcze nie uczestniczyli w stażu.

§5.
Ogólne zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutację przeprowadzi komisja rekrutacyjna w składzie:
 • koordynator projektu
 • 6 nauczycieli języka angielskiego
 • wychowawca klasy
 • pedagog szkolny
 1. Komisja rekrutacyjna na podstawie danych zawartych formularzu aplikacyjnym, przypisując odpowiednią liczbę punktów poszczególnym danym uporządkuje malejąco uczniów według liczby zdobytych punktów tworząc listę rankingową na podstawie której Komisja wyłoni 5 grup uczestników na staż do Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii i Irlandii. Dla każdej grupy zostanie utworzona 5-osobowa lista rezerwowa uczestników.
 2. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji , o miejscu na liście decyduje ilość punktów uzyskanych z testu i rozmowy kwalifikacyjnej z języka obcego.
 3. W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych dotyczących ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu jego miejsce zajmuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.
 4. Zakwalifikowani kandydaci na staż oraz dwie pierwsze osoby z listy rezerwowej mają obowiązek czynnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staż. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata do udziału w stażu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 5. Komisja sporządzi protokół z prac komisji rekrutacyjnej.
 6. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji nastąpi w terminie do 2 tygodni  po rozmowie kwalifikacyjnej.
 7. Lista uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 8. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
 9. Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez komisję do odbywania stażu zagranicznego ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły.
 10. Skład komisji odwoławczej:
 • dyrektor szkoły
 • niezaangażowany w projekt nauczyciel języka obcego.
 1. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania.

§6. 
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 • informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi,
 • nieodpłatnego udziału w projekcie,
 • otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
 • otrzymania certyfikatów i zaświadczeń zgodnie z założeniami projektu,
 • zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
 1. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • udziału wraz z rodzicami/opiekunami w spotkaniu informacyjnym
  • uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu
  • każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
  • rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.
  • usprawiedliwiani w formie pisemnej u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub koordynatora projektu nieobecności
  • zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy uczestników
  • 100% obecności na stażu
  • punktualności w miejscu odbywania stażu
  • realizowania zadań powierzonych na stażu oraz przez opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu
  • uczestnictwa w zajęciach kulturowych
  • uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu
  • prowadzenia dzienniczka praktyk
  • czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami projektu
  • sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu
  • aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.

§7
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5.

§8.
Postanowienia końcowe

 1. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół  Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach i Koordynatora  Projektu.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.
 3. Ostateczna interpretacja "Regulaminu Projektu" należy do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Copyright © 2021 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach Rights Reserved.