Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika Czas na Kopernika

............. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146)

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (DWEFS)  konkursie zamkniętym nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15  realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.5.1: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Cel partnerstwa: działania dotyczące realizacji staży i praktyk zawodowych dla wszystkich uczniów objętych wsparciem projektowym i doposażenia szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w określonych zawodach (w tym narzędzi TIK) jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe, których celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.

 Zakres tematyczny projektu:

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia.
Uzyskiwanie wybranych kompetencji będzie przeprowadzone z użyciem następujących typów działań służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy:

 1. Certyfikowane staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania w zawodzie technik organizacji reklamy, technik ekonomista i technik handlowiec.

 2. Doposażenia Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, technik ekonomista i technik handlowiec.

 Wymagania wobec partnera:

 1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze współfinansowanych z własnych lub zewnętrznych środków finansowych ( min. 1 projekt.); w szczególności   organizacja staży  kształcących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy w okresie ostatnich 3 lat,

 2. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

 3. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

 4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w  realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych zgodnych z regulaminem konkursu .

 5. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

 1. Wykaz zrealizowanych:
      a) szkoleń i warsztatów, staży kształcących kompetencje oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy
      b) projektów realizowanych ze środków finansowych zewnętrznych, skierowanych do potencjalnych uczestników rynku pracy.
 2. Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera w ramach projektu.
 3. Deklaracja gotowości współpracy z ZSE im. M. Kopernika w trakcie przygotowania projektu oraz jego realizacji na każdym etapie.
 4. Informacja dotycząca wniesienia wkładu Partnera w realizację projektu: kadrowego, organizacyjnego, technicznego i finansowego.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
 2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy.
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych.
 4. Szacunkowy koszt działań w ramach projektu zaproponowanych przez Partnera.

Składanie ofert:

Oferty należy składać do dnia 11września 2015 r. do godziny 15:00 na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, ul. Kopernika 8, 25-336 Kielce (sekretariat szkoły)z dopiskiem „Konkurs nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-003/15  ”.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

 Kryteria wyboru Partnera:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Zespołu  w Kielcach w terminie do 2 dni kalendarzowych od dnia zakończenia naboru.

Procedura odwoławcza:

 1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert.
 2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez ZSE im. M. Kopernika w Kielcach.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.
 4. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZSE im. M. Kopernika w Kielcach

Informacje dodatkowe:

 1. Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2016 r.– wrzesień 2017 r.
 2. Partnerem projektu może być podmiot z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z ZSE im. Mikołaja Kopernika będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
 3. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz podmiot powiązany w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
 4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 41 367-67-97.

 

Obecnie pracujemy nad zmianą szaty graficznej strony internetowej. Niektóre zakładki nie są aktywne i kompletne. Więcej informacji o szkole znajdą Państwo na naszym Facebooku.

Już po raz trzeci, 29.05.2015r. pod patronatem PiSF-u i "Filmoteki Szkolnej" odbyła się kolejna edycja Miejskiej Gry Filmowej adresowana tym razem do młodzieży kieleckich liceów m.in Langiewicza, Żeroma, Kopernika, Katolika, Szkoły Gastronomicznej. Jak zwykle organizatorami byli uczniowie Kopernika ( lider - prof. Iwona Kozera) i Katolika "Kostki" (lider - prof. Anna Karp). Oprócz wiedzy filmowej, wszystkim towarzyszyła świetna zabawa. Całość imprezy była rejestrowana przez TVP Kielce i wyemitowana jako relacja w lokalnych wiadomościach.

MIEJSKA GRA FILMOWA

Ogólnopolski projekt pod patronatem Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej

Koło Młodych Dziennikarzy "Kopernika" już 3 raz zorganizowało cykliczną imprezę przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Kielc i okolic. Dobra zabawa, konieczne poczucie humoru i wiedza filmowa były niezbędne przy rozwiązywaniu zadań konkursowych. Dla najlepszych zespołów przygotowano atrakcyjne nagrody medialne.


Otwórz plik

  Bartek
 Nasz najlepszy filmowiec
Bartek Grabalski
uczeń klasy IV bTR
 
       
 • Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym Filmoteki szkolnej „Nakręć się” 
  (najlepszy film spośród 243 nadesłanych prac z całej Polski).
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Świat wokół mnie”
 

 

IV Zimowa Noc Filmowa

W nocy z 13/14 lutego 2015r. w budynku szkoły odbył się maraton filmowy pod hasłem „Miłość niejedno ma imię”. Spotkanie rozpoczęło się o  godz. 19:00, a zakończyło o 7:00 w dniu następnym. Głównym punktem programu było SPOTKANIE ZE STUDENTAMI WARSZAWSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ, którzy odkryli arkana współczesnej sztuki filmu. Odbyła się projekcja filmów kina współczesnego oraz z pakietu Filmoteki Szkolnej; w przerwach zorganizowano: tematyczne sesje filmowo-fotograficzne, konkursy i inne niespodzianki.


Otwórz plik

Edukator Filmoteki Szkolnej
Iwona Kozera
Szkolne Koło Filmowe
Koło Młodych Dziennikarzy

Copyright © 2020 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach Rights Reserved.